Zarządzenie Dyrektora nr 32/2020

Wersja pdf

z dnia 26-09-2020 r.

w sprawie  zmiany trybu nauczania na tryb hybrydowy w Szkole  Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi  w Grodzisku Mazowieckim

Dyrektor szkoły na podstawie

•Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 11.01.2020r. poz. 910),

•Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) oraz opinii Sanepidu zarządza co następuje:

§ 1

1.W okresie od dnia 28-09-2020r. do dnia 05-10-2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5

 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim wprowadza się hybrydowy (zdalny i stacjonarny,) tryb nauczania z tym, że:

2.W okresie od dnia 28-09-2020r. do dnia 01-10-2020 r. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia dla klas 1-3, i klasy 6b w zakresie wszystkich zajęć z systemu stacjonarnego  na tryb zdalny.

3.W okresie od dnia 28-09-2020r. do dnia 05-10-2020 r. Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia dla klas : 5c,  6c, 7a, 8c, w zakresie wszystkich zajęć z systemu stacjonarnego  na tryb zdalny

§ 2

Zajęcia stacjonarne prowadzone są dla oddziału zerowego oraz klas 4 a b, c, 5a i b, 6a i d, 7b, 8 a, b i  d .

§ 3

Zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki (Załącznik nr 1).

   § 4

1. Zobowiązuję wychowawców klas do bezzwłocznego  przekazania informacji rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.

2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji od rodziców i uczniów.

§ 5

 1. Rodzice, którzy nie są w stanie zorganizować opieki dla dzieci w domu, przekazują informacje wychowawcy klasy.
 2. Zamiast świetlicy w godzinach 8.00-16.00 dla dzieci zostanie zorganizowana opieka, którą sprawować będą nauczyciele wspomagający, a w czasie zajęć lekcyjnych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

§ 6

 1. Celem wsparcia i wzmocnienia działań zapobiegających oraz diagnozujących poziom zagrożenia COVID-19 powołuję zespół ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego.
 2. W skład zespołu wchodzą:
 3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej,- Pan Andrzej Siwik
 4. Przedstawiciel pracowników administracji i obsługi -Pan Bogusław Maksymowicz
 5. Przedstawiciel Rady Rodziców – Przewodnicząca-Pani Katarzyna Zaradkiewicz
 6. Powołuję szkolnego koordynatora bezpieczeństwa, który jest jednocześnie przewodniczącym zespołu ds. bezpieczeństwa epidemicznego środowiska szkolnego.
 7. Zadaniem koordynatora jest nadzorowanie działań poszczególnych członków zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego oraz ścisła współpraca z dyrektorem szkoły.
 8. Szczególnym zadaniem koordynatora jest zbieranie bieżących informacji na temat stanu epidemicznego na terenie szkoły oraz dokonywanie wstępnej oceny stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkoły i przekazywanie na bieżąco tych informacji dyrektorowi.
 9. Każdego dnia koordynator przekazuje informację o stanie epidemicznym środowiska szkolnego dyrektorowi lub osobie wyznaczonej w zastępstwie za dyrektora.
 10. Wszyscy członkowie zespołu są zobowiązani do bezzwłocznego przekazywania bieżących informacji dotyczących zagrożenia stanu bezpieczeństwa epidemicznego szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa.
 11. Przyjmuje się następujące formy przekazywania informacji:
 12. podczas osobistej rozmowy;
 13. drogą telefoniczną;
 14. droga e-mailową.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Grodzisk Mazowiecki, dn. 26-09-2020 r.  

M.Okurowska