Procedury Bezpieczeństwa podczas półkolonii

w Szkole Podstawowej nr 5 im. L. Teligi w Grodzisku Mazowieckim

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom podczas pobytu na wypoczynku
 1. Uczestnicy wypoczynku na półkolonii:
 2. Wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Zapoznali się z procedurami i regulaminem półkolonii dotyczącym warunków udziału

i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

 • Rodzice/prawni opiekunowie uczestników wypoczynku:
 • Zapoznali się z procedurami oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału

i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

 • Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.
 • Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii,
  jeśli  u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).
 • Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi,
  bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Odprowadzając dzieci, mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.
W przestrzeni wspólnej powinny obowiązywać następujące zasady:

1) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

2) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

3) dystans od innych osób w szkole min. 1,5 m,

4) przestrzeganie aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).

 • Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje
  o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie
  tej decyzji z lekarzem prowadzącym.
 • Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 II.  Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu  wypoczynku
 1. Wypoczynek jest organizowany w obiektach Szkoły Podstawowej nr 5 w Grodzisku Mazowieckim, miejscu spełniającym warunki bezpieczeństwa (m.in. opinia straży pożarnej, dopuszczenie obiektu do użyteczności publicznej) i warunki sanitarne.
 2. W szkole jest pomieszczenie umożliwiające zapewnienie izolacji osobom z objawami wskazującymi na wystąpienie choroby, w tym w szczególności choroby zakaźnej.
 3. Na cele półkolonii mogą być przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne
  i sale gimnastyczne, które zapewniają zachowanie dystansu społecznego.
 4. Minimalna przestrzeń w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę
  (uczestników i wychowawców)*.

* Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/pomieszczeń kuchni, jadalni, innych pomieszczeń zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych, – np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej
jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów, które się w niej znajdują.

 • Jedna grupa uczestników półkolonii przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Skład grupy nie ulega zmianie.
 • Do grupy przyporządkowani są każdorazowo ci sami, stali wychowawcy.
 • W godzinach trwania półkolonii w szkole nie mogą odbywać się inne zajęcia.
 • W grupie może przebywać do 12 uczestników. Przy określaniu liczby dzieci w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności ewentualnego uczestnika.
 • Należy ograniczyć do minimum spotykanie się grup uczestników w przestrzeniach wspólnych, np. każda grupa ma opracowany plan rozpoczynania półkolonii oraz korzystania z pomieszczeń wspólnych.
 • Podczas korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych obowiązuje dystans społeczny.
 • Organizator półkolonii przygotowuje i upowszechnia regulamin półkolonii, uwzględniając specyfikę szkoły oraz rodzaj zaplanowanych zajęć zatwierdzonego programu, zalecenia wskazane w przedmiotowych wytycznych oraz obowiązujące przepisy prawa.
 • Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 • Organizator półkolonii zapewnia środki higieniczne w ilości wystarczającej
  dla personelu oraz uczestników półkolonii.
 • Personel oraz uczestników półkolonii – jeżeli rodzicie tego nie zapewnili – należy zaopatrzyć w środki ochrony indywidualnej.
 • Zapewnia się  stałą obecność pielęgniarki szkolnej.
 • Kadra półkolonii powinna znać i stosować wytyczne oraz obowiązujące przepisy prawa dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID- 19.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • Przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych umieszczone są
  w widocznym miejscu dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i regularnie są uzupełniane.
 • Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla grupy uczestników) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie.
 • Podczas wypoczynku obowiązuje regulamin uczestnictwa, który zawiera zasady bezpieczeństwa uwzględniające stan zagrożenia epidemicznego.
 • Przed rozpoczęciem półkolonii kadra wypoczynku  zostanie przeszkolona z zakresu zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie COVID19. Podczas szkolenia należy przestrzec przed dotykaniem dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, zwrócić uwagę na unikanie komunikacji miejskiej w celu przemieszczenia się w czasie wypoczynku, dbanie o odporność, kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

 III  Wyżywienie:

 1. Organizacja stołówki  zapewnia zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami. Przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy jednej grupy wychowawczej i stosować wytyczne dla gastronomii.
 2. Odległość miedzy stolikami powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
 3. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków. Po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60° C lub je wyparzać.
 5. Stosować należy bezpieczny sposób przechowywania produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny żywienia.
 6. W kuchni, w miarę możliwości, należy zwiększyć odległość pomiędzy stanowiskami pracy. Powinna ona wynosić co najmniej 1,5 m. Jeżeli ze względu na charakter działalności nie jest możliwe zachowanie 1,5 m odległości, wówczas należy zapewnić środki ochrony indywidualnej.
 7. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 8. Do pracy w kuchni i stołówce mogą być dopuszczone tylko osoby zdrowe,
  które nie miały kontaktu z osobami zakażonymi oraz nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 9. Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej nie powinni kontaktować się
  z uczestnikami i kadrą półkolonii poza niezbędnymi czynnościami.
 10. Personel kuchni podczas kontaktu z uczestnikami i kadrą półkolonii powinien zasłaniać usta i nos (maseczka lub przyłbica).
 11. Personel kuchni i pracownicy obsługi technicznej mają obowiązek noszenia rękawiczek lub dezynfekcji rąk.
 12. Możliwe jest spożywanie posiłków tam, gdzie dana grupa dzieci stale przebywa (świetlica/sala dydaktyczna).
 13. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

IV   Założenia organizacyjne wypoczynku dzieci półkolonii :

 1. Organizator opracowuje i przedstawia uczestnikom i ich rodzicom/prawnym opiekunom  niniejsze procedury i szczegółowy regulamin pobytu z zasadami higieny podczas wypoczynku.
 2. Zapewnia się stałą dostępność mydła, płynu dezynfekcyjnego oraz ciepłej wody do użytkowania na terenie szkoły. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są  informacje (plakaty) o sposobie prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Odbywa się stale monitorowanie prac porządkowych na terenie miejsca wypoczynku.
 3. Osoby z zewnątrz (rodzice, dziadkowie, opiekunowie) przebywają w wyznaczonej strefie wspólnej – hol prze wejściu do szkoły.
 4. Jeżeli organizator półkolonii zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C, kaszel, duszność, powinien odizolować dziecko w odrębnym lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Następnie organizator niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 5. Należy ograniczyć w szkole przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, m.in. do  osób z którymi zawarto umowę cywilno-prawną lub umowę wolontariacką dotyczącą wykonywania zadań podczas półkolonii (z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego: m.in. osłony ust i nosa, stosowanie rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk, dopuszczanie tylko osób zdrowych).
         V      Realizacja programu:
 1. Program wypoczynku na  półkolonii powinien być realizowany w miejscu wypoczynku lub w jego najbliższej okolicy, w miejscach zapewniających ograniczony kontakt z osobami trzecimi.
 2. Wyłączone z programu powinny być wyjścia do miejsc publicznych, w tym zwiedzanie obiektów publicznych. Można korzystać z oferty placówek oświatowo-wychowawczych z bezwzględnym zachowaniem reżimu sanitarnego i dystansu społecznego.
 3. Infrastruktura placu zabaw, boiska i sprzęt sportowy, powinny być regularnie czyszczone z użyciem detergentu lub innych środków dezynfekujących.
 4. Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 5. Przybory sportowe i programowe należy dokładnie czyścić i dezynfekować.
 6. Sale do prowadzenia zajęć muszą być regularnie wietrzone, sprzątane i dezynfekowane.
 7. Organizacja zajęć musi uniemożliwiać bezpośrednie kontaktowanie się grup. Zaleca się taki dobór aktywności dla uczestników, który nie zwiększy ryzyka przenoszenia zarazków drogą kropelkową.

VI  Higiena:

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to wszyscy uczestnicy, szczególnie po przyjściu do miejsca organizacji półkolonii, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 2. Codzienne prace porządkowe wymagają dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników.
 3. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 4. Prowadząc dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
 5. Jeśli z pomieszczeń szkoły korzysta podmiot zewnętrzny (inny niż organizator półkolonii), należy zobowiązać go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i użytych przyrządów oraz sprzętów należących do szkoły.

VII  Kadra wypoczynku dzieci:

 1. Wszystkie osoby zapewniające realizacje programu wypoczynku (w tym wychowawcy, instruktorzy, obsługa obiektu) muszą być zdrowe, bez objawów infekcji lub innej choroby, w tym w szczególności zakaźnej. Osoby te nie mogą realizować zajęć, jeśli ich domownicy przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Organizator zobowiązany jest przygotować i zapoznać kadrę wypoczynku z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej ( 22 25 00 115) w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 3. W dostępnym miejscu  umieszczone są numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 4. Przygotować  należy ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami uczestników wypoczynku.
 5. Należy zabezpieczyć możliwość szybkiego uzupełniania kadry z kwalifikacjami w przypadku absencji z powodu choroby lub konieczności poddania się kwarantannie.

VIII. Procedury zapobiegawcze: objawy infekcji dróg oddechowych uczestnika półkolonii, kierownika, wychowawcy lub innej osoby

 1. Jeśli u uczestnika, kadry lub innego pracownika szkoły wystąpią niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, kierownik półkolonii lub wskazana przez niego osoba niezwłocznie odizoluje tę osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz w przypadku:

1) uczestnika – niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z półkolonii (rekomendowany własny środek transportu);

2) osoby dorosłej – odsunie od wykonywanych czynności, skieruje do domu, poinformuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu telefonicznego z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie teleporady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika).

3) W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.

 • Kierownik półkolonii powinien skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu dokonania przez nią oceny ryzyka epidemiologicznego.
 • Zaleca się ustalenie miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawy sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty).
 • Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych
  z zaistniałym przypadkiem.
 • Kadra półkolonii powinna zostać poinstruowana przez organizatora o procedurze postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zakażenia koronawirusem
  w czasie półkolonii.
 • Kadra półkolonii jest zobowiązana powiadomić kierownika półkolonii oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka o każdym niepokojącym symptomie zaobserwowanym u uczestnika półkolonii.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 • W izolowanym pomieszczeniu  ma przebywać osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadza się  dodatkowe sprzątanie, zgodnie z procedurami  oraz zdezynfekuje się powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty).

IX . Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia u osoby z zewnątrz zakażenia koronawirusem

 1. Ustalenie listy osób obecnych w tym samym czasie co osoba z zewnątrz i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 2. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywała zakażona osoba z zewnątrz (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona), oraz zdezynfekowanie rzeczy, które były wykorzystywane w trakcie wizyty.