Funkcjonowanie szkoły w dniach 8.11 – 29.11.2020r.

ZARZĄDZENIE NR  37/2020

Dyrektor szkoły na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 11.01.2020 . poz. 910 i 1378),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.),

 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz 1389 z poźn. zm.),
 • Rozporządzenia MEiN z dnia 23 października  2020 r  zmieniające rozporządzenie

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz 1870)  zarządza co następuje:

 • Rozporządzenia MEiN z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz 1960 ).

§ 1

1. W okresie od dnia 09-11-2020 r. do dnia 29-11-2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5
im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim w zakresie dotyczącym klas 1-3 zajęcia edukacyjne realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W zakresie klas IV-VIII  przedłuża się realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 29-11-2020 r.

3. Zawiesza się zajęcia stacjonarne dla oddziału zerowego Szkoły Podstawowej nr 5
w okresie  od 09-11-2020 do 14-11-2020 r. na podstawie opinii Sanepidu i Organu prowadzącego.

4. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ze względu na warunki domowe w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły organizuje:

1) zajęcia w szkole lub

2) umożliwia uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§ 2

Zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki, szczegółowe informacje zawiera Załącznik nr 1 do Zarządzenia).

§ 3

1.Wychowawcy klas 1-3 zobowiązani są do :

  1) sprawdzenia czy każdy uczeń klas 1-3 posiada konto do platformy MS Teams, Office                                    365.

  2) ustalenia, czy uczniowie mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;

3) zgłoszenia do kierownika gospodarczego listy uczniów, których rodzice wypożyczą ze szkoły na podstawie umowy użyczenia  laptopy, tablety.

§ 4

Zajęcia, o których mowa w § 2, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 5

1. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie:

  1) ze szkoły;

2) z miejsca zamieszkania.

2. Nauczyciele wymienieni w pkt. 2 prowadzą zdalne nauczanie z prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania.

§ 6

 1. Nauczyciele na każdej lekcji potwierdzają uczestnictwo uczniów na zajęciach  edukacyjnych zaznaczając w dzienniku obecność symbolem „nzd”, nieobecność (-).
 2. Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli, a po skończonej pracy odesłania opracowanych materiałów poprzez dziennik elektroniczny lub platformę Teamsy.
 3. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach zdalnych oraz wykonywać wszystkie polecenia nauczyciela wynikające z realizacji podstawy programowej i realizacji zajęć.
 4. Uczniowie starają się pracować samodzielnie, według podanych przez nauczyciela wskazówek ze wsparciem rodzica/prawnego opiekuna.
 5. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i ich rodziców w godzinach swojej pracy. W tym czasie wskazuje uczniom sposób i formę realizacji zagadnień, wspiera podopiecznych
  w procesie dydaktycznym, udziela niezbędnych porad, motywuje do systematycznej pracy.
 6. Uczniowie klas 1-8 oceniani będą w następujących obszarach, zgodnie ze Statutem
  i WZO: prace sprawdzające, praca domowa, praca dodatkowa, aktywność na zajęciach. Systematyczna praca i zaangażowanie będą miały wpływ także na ocenę zachowania uczniów.
 7. W okresie zawieszenia zajęć dla uczniów klas VIII, z przedmiotów egzaminacyjnych  mogą być organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach do 5 osób, on-line lub w formie zajęć stacjonarnych w szkole, po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
 8. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych na terenie  szkoły  umożliwia się przeprowadzenie olimpiad, turniejów i konkursów zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez organizatorów.

§ 7

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8  obowiązują zapisy  zawarte w  Zarządzeniu 33/2020  Dyrektora szkoły z dnia 26-09-2020 r. wraz z załącznikami w sprawie wprowadzenia Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową
w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021
oraz Procedury bezpieczeństwa wprowadzone Zarządzeniem nr 24/2020 Dyrektora szkoły z dnia 31-08-2020 r.

§ 8

 1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres : sekretariat@sp5.grodzisk.pl .
 2. Formy kontaktu :z dyrektorem szkoły i zastępcą dyrektora:
 3. kontakt  z dyrektorem za pomocą e-dziennik,

kontakt e-mail na adres: malgorzata.okurowska@grodzisk.pl

kontakt telefoniczny: tel. 227346020 wew 24;   tel. kom. 787910571

Kontakt bezpośredni na terenie szkoły w wyznaczonym miejscu po wcześniejszym powiadomieniu.

Kontakt bezpośredni na terenie szkoły w wyznaczonym miejscu po wcześniejszym powiadomieniu.

 • Kontakt telefoniczny do sekretariatu szkoły  –  668857089.
 • Kontakt do kierownika gospodarczego w sprawie wypożyczenia sprzętu komputerowego –  602701559.
 • Kontakt do biblioteki szkolnej w sprawie wypożyczania książek i ich zwrotu – 7346020  po sygnale proszę wybrać numer wewnętrzny 26.
 • Kontakt z pedagogiem szkolnym – 666988442 oraz poprzez e-dziennik.
 • Kontakt z psychologiem -227346020 wew.29 oraz poprzez e-dziennik.

§ 9

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli , rodziców i uczniów do zapoznania się z Zarządzeniem i jego stosowania.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Grodzisk Mazowiecki, dn. 06-11-2020 r.                            

                                                                                                                   M. Okurowska