Funkcjonowanie szkoły w dniach 26.10 – 8.11.2020r.

Zarządzenie nr 35/20202

Dyrektor szkoły na podstawie

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 11.01.2020 . poz. 910 i 1378),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn.. zm.),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz 1389 z poźn. zm.),
 • Rozporządzenia MEiN z dnia 23 października  2020 r  zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz 1870)  zarządza co następuje:

§ 1

1.W okresie od dnia 24-10-2020r. do dnia 08-11-2020 r. w Szkole Podstawowej nr 5

 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim w zakresie dotyczącym klas IV-VIII zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. Zajęcia stacjonarne prowadzone są dla oddziału zerowego oraz klas  I-III szkoły Podstawowej nr 5.

3. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 1 w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły organizuje:

1) zajęcia w szkole lub

2) umożliwia uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

  § 2

1.Wychowawcy klas zobowiązani są do :

  1) sprawdzenia czy każdy uczeń klas IV-VIII posiada konto do platformy MS Teams, Office 365.

2)  ustalenia, czy uczniowie mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;

3) zgłoszenia do sekretariatu listy uczniów, których rodzice wypożyczą ze szkoły na podstawie umowy użyczenia  laptopy, tablety.

  § 4

Zajęcia, o których mowa w § 2, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

§ 5

1.Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie:

  1) ze szkoły;

2) z prywatnych domów, w przypadku nauczycieli:  

 1. przebywających na kwarantannie na podstawie złożonego oświadczenia o prowadzeniu zajęć,
 2.  będących  w wieku 60 lat i powyżej,
 3. opiekujących się dziećmi w wieku do 10 lat, jeżeli dzieci są objęte nauczaniem zdalnym,
 4.  posiadających choroby współistniejące,  

2. Nauczyciele wymienieni w pkt. 2 lit. b ,c, d prowadzą zdalne nauczanie z prywatnych domów, pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie zdalnego nauczania i po złożeniu stosownego  oświadczenia do Dyrektora Szkoły (Załącznik nr 2 do Zarządzenia).

 § 6

1.Nauczyciele na każdej lekcji potwierdzają uczestnictwo uczniów na zajęciach  edukacyjnych zaznaczając w dzienniku obecność symbolem „nzd”, nieobecność (-).

2.Uczniowie zobowiązani są do systematycznego realizowania materiału i zaleceń nauczycieli, a po skończonej pracy odesłania opracowanych materiałów wskazane przez nauczycieli poprzez adres e-mail lub w inny sposób ustalony wspólnie z nauczycielem.

3.. Nauczyciel jest dostępny dla uczniów i ich rodziców w godzinach swojej pracy. W tym czasie wskazuje uczniom sposób i formę realizacji zagadnień, wspiera podopiecznych w procesie dydaktycznym, udziela niezbędnych porad, motywuje do systematycznej pracy.

4.Uczniowie w klasach IV – VIII oceniani będą w następujących obszarach, zgodnie ze Statutem i WZO: prace sprawdzające, praca domowa, praca dodatkowa, aktywność na zajęciach. Systematyczna praca i zaangażowanie będą miały wpływ także na ocenę zachowania uczniów.

§ 7

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 4-8  obowiązują zapisy  zawarte w  Zarządzeniu 33 /2020  Dyrektora szkoły z dnia 26-09-2020 r. wraz z załącznikami.

§ 8

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli , rodziców i uczniów do zapoznania się z Zarządzeniem i jego stosowania

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Grodzisk Mazowiecki, dn. 24-10-2020 r.  
   M. Okurowska


Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 35/2020

Szczegółowe zasady pracy szkoły w formie zdalnej i stacjonarnej

 1. Od dnia 24-10-2020 r. 08-11-2020 r.  zobowiązuję wszystkich nauczycieli do podjęcia pracy w trybie zdalnym w klasach IV-VIII.
 • Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:
 • kontakt za pomocą e-dziennik,
 • kontakt e-mail na adres: malgorzata.okurowska@grodzisk.pl
 • kontakt telefoniczny: tel. 227346020    tel. kom. 787910571
 • kontakt za pomocą komunikatora: Messenger.
 • Kontakt bezpośredni na terenie szkoły w wyznaczonym miejscu po wcześniejszym powiadomieniu.
 • W przypadku, gdy nauczyciel, nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, (niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, najpóźniej do dnia poprzedzającego wdrożenie trybu zdalnego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły lub zobowiąże nauczyciela do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów w formie drukowanej).
 • W przypadku gdy uczeń nie dysponuje w domu  odpowiednim sprzętem w miarę możliwości szkoła udostępni sprzęt służbowy do użytkowania w warunkach domowych na podstawie umowy użyczenia.
 • Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.
 • Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
 • www.epodreczniki.pl
 • www.office365.com
 • MS Teams
 • Eduelo
 • www.gov.pl/zdalnelekcje
 • W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika lub poczty elektronicznej,  a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.
 • Wszyscy nauczyciele określają warunki realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić dzień oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny oraz komunikatory (WhatsApps, Messanger).
 • Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami  i uczniami:
 • Nauczyciele są zobowiązani do utrzymywania kontaktu z rodzicami oraz określają i podają do wiadomości  sposoby oraz czas, kiedy  są dostępni dla rodziców. uczniów
 • Kontakty nauczycieli z rodzicami, uczniami mogą odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:
 • e-dziennika,
 • poczty elektronicznej e-maili,
 • telefonów komórkowych i stacjonarnych,
 • komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger.
 • Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1)Nauczyciele dokumentują prowadzenie zajęć w  e-dzienniku zgodnie z planem zajęć.

2)Zaznaczają frekwencję uczniów na zajęciach on-line. W przypadku zajęć prowadzonych w sposób asynchroniczny ( jeżeli  nie ma możliwości połączenia się ucznia z nauczycielem z przyczyn technicznych) obecność ucznia zaznacza się na podstawie odebranych wiadomości.

3)W zakładce zadania domowe nauczyciele umieszczają scenariusz lekcji, zadania pracy domowej, filmy, prezentacje, przesyłają jako załącznik w chmurze.

 1. Ustalam sposób i czas trwania zajęć online:
 2. zajęcia z przedmiotów: j. polski, j. obcy, matematyka, historia, wos, geografia, przyroda, biologia, fizyka , chemia oraz zajęcia z wychowawcą  trwają online 30 min, 15 minut uczeń wykonuje samodzielnie zadania, nauczyciel przesyła w tym czasie scenariusz zajęć, prezentacje itp.
 3. zajęcia z przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wf, edb, wdz, zaj. zawodoznawstwa, trwają online 10- 15, nauczyciel informuje o przebiegu i tematyce zajęć, wyjaśnia wykonanie zadań, poleceń, w pozostałym czasie lekcyjnym uczniowie pracują samodzielnie, nauczyciel przesyła scenariusz zajęć, zestaw zadań, udziela konsultacji poprzez środki komunikacji wymienione

w pkt 10.

 • Zajęcia  przydzielone uczniom na podstawie opinii i orzeczeń prowadzone ze specjalistami w szkole trwają odpowiednio 45min lub 60 min. Jeżeli uczeń nie będzie uczestniczył w zajęciach w szkole, nauczyciele specjaliści  prowadzą zajęcia zdalnie w czasie  30 min.
 • Zajęcia Nauczania Indywidualnego trwają  45 min.
 • Nauczyciele wspomagający uczestniczą w zajęciach online, wspomagają indywidualnie pracę ucznia poprzez środki komunikacji zdalnej lub organizują spotkania na terenie szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

  13.Nauczyciele   monitorują   aktywność   uczniów   przez   sprawdzanie   odebranych wiadomości i odrabianych zadań domowych.

14. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej (nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym .

Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową.

15.  Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do  powierzonych jego opiece uczniów.

16. Specjaliści szkolni są  dostępni dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem zajęć

 1. Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne nauczanie lub  w szkole  zgodnie z harmonogramem zajęć.

2)Specjaliści prowadzą dokumentację w sposób przyjęty w szkole.

17. W szkole obowiązują zasady bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów w Internecie zawarte w Zarządzeniu 33/2020 Dyrektora Szkoły z dnia 26-09-2020 r.

18. Na terenie szkoły podczas  nauki stacjonarnej nauczyciele przypominają uczniom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

  19. Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych  oraz Procedury Bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi GIS, MEN, MZ wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 24/2020 r. z dnia 31-08-2020 r.

20. Pracownicy szkoły oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.