Procedury bezpieczeństwa organizacji konsultacji przedmiotowych od 25 maja 2020 r. do odwołania

I       Postanowienia ogólne

 1. Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów,z których od 16 do 18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty.
 2. Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.
 3. Wymiar konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków szkoły.
 4. Organizacja konsultacji uwzględni wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra  Zdrowia.
 5. Harmonogram konsultacji na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 zostanie opracowany z nauczycielami,  i zostanie opublikowany na stronie Internetowej Szkoły.
 6. Terminarz konsultacji jest dostosowany do planu lekcji tak,  aby uczeń nie opuszczał zajęć szkolnych.
 7. Osoba, której nauczyciel nie zgłosił personelowi nadzorującemu w strefie wejścia, w przypadku gdy  nie otrzymał woli uczestnictwa może zostać nie wpuszczona na teren placówki.
 8. Uczeń nie umawia się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w Jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 9. Jeżeli uczeń umówił  się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.                                                 

II      Organizacja konsultacji

 1. Rodzice / opiekunowie prawni powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi mailowo chęć skorzystania z konsultacji z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12, aby prowadzący mógł kontrolować liczbę uczestników, ustalić godziny spotkania i przygotować materiał do pracy z dzieckiem.
 2. Rodzice wypełniają Deklaracje udziału dziecka w konsultacjach i Oświadczenie (Załącznik nr 1 do procedury), które mogą przesłać drogą mailową lub w wersji papierowej rodzic/uczeń, dostarcza do szkoły.  Dokumentacja przechowywana  będzie w  sekretariacie szkoły.
 3. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każdy uczeń zostanie poddany pomiarowi temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Wynik powyżej 37,5 stopni C oznacza, że rodzic powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, że  Jego dziecko jest zdrowe.
 4. Bezwzględnie wszystkie osoby wchodzące korzystają z umieszczonego przy wejściu płynu    do dezynfekcji rąk .
 5. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy na konsultacje ogranicza się do 12 osób.
 6. Konsultacje prowadzić będą nauczyciele nauczający przedmiotu w danej klasie.
 7. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonej i stałej sali.
 8. Odległości pomiędzy stanowiskami nauki dla uczniów powinna wynosić  min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).
 9. Uczniowie  przynoszą ze sobą swoje przybory, podręczniki ,  które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze/plecaku i  ich sobie nie pożyczają.
 10. Wchodzą pojedynczo do szatni, pozostawiają w swoich szafkach okrycie zewnętrzne i  zmieniają obuwie. Bezpośrednio udają się do wskazanej sali.
 11. Po zakończonych zajęciach nauczyciel dopilnowuje, aby uczniowie nie organizowali się w większych skupiskach, pojedynczo schodzili do szatni i jak najszybciej kierowali się do wyjścia.
 12. Minimalna przestrzeń do zajęć dla dzieci i młodzieży  w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedną osobę i każdego opiekuna.
 13. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 14. W sali, w której będą odbywać się konsultacje nie może być przedmiotów czy sprzętów, których nie można skutecznie zdezynfekować .
 15.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą na konsultacje niepotrzebnych przedmiotów.
 16. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami przebywającymi na konsultacjach.
 17. Nauczyciele udzielający konsultacji korzystają z podanych w Deklaracji sposobów szybkiej  drogi komunikacji z rodzicami (wykaz telefonów).
 18. Opiekunowie uczniów  i uczniowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.
 19. Personel pomocniczy  nie powinien kontaktować się z dziećmi, młodzieżą  oraz personelem prowadzącym konsultacje.
 20. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 21. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/z konsultacji mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry, jak również młodzież przebywająca na terenie szkoły.
 22. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej w szkole, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2
 23. W konsultacjach mogą wziąć udział tylko uczniowie   zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 24. Dzieci na konsultacje przyprowadzane/ odbierane będą przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 25. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

III   Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Osoby dorosłe, dzieci i młodzież wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos.
 2. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, młodzież szczególnie po przyjściu na konsultacje czy po skorzystaniu z toalety.
 3. Dyrektor szkoły  zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. Nauczyciele udzielający konsultacji i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
 7. Personel pracujący z dziećmi/ młodzieżą i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.
  Pracownicy  myją  i dezynfekują  ręce, w tym szczególnie:
  a. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
  b. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
  c. po usunięciu środków ochrony osobistej,
 8. Należy zapewnić odpowiednią liczbę specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.
 9.  Zużyte jednorazowe środków ochrony osobistej należy wyrzucić do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 10. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

IV     Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

 1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. O ile to możliwe w pracę z uczniami nie powinny być zaangażowane osoby powyżej 60 lat lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. W szkole wyznacza się pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych. Izolatka zostaje wyznaczona w gabinecie pielęgniarki szkolnej.
 4. W widocznym miejscu umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno -epidemiologicznej, służb medycznych itp.
 5. Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem:
 6. W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem. Poinformować o tym pracodawcę.
 7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 10. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 12. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Każdy pracownik szkoły oraz ajent, prowadzący stołówkę, zapoznaje się z niniejszą procedurą. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.