Procedura bezpieczeństwa dotycząca organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III od 25 maja 2020 r. do odwołania

I     Postanowienia ogólne

Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

II      Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych

 1. Rodzice / opiekunowie prawni powinni zgłosić wybranemu nauczycielowi mailowo chęć skorzystania z opieki z przynajmniej jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 12, aby prowadzący mógł kontrolować liczbę uczestników,
 2. Rodzice wypełniają Deklaracje udziału dziecka w zajęciach i Oświadczenie (Załącznik nr 1 do procedury), które mogą przesłać drogą mailową lub w wersji papierowej rodzic/uczeń, dostarcza do szkoły.  Dokumentacja przechowywana  będzie w  sekretariacie szkoły.
 3. Liczebność grupy podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych  i opieki świetlicowej ogranicza się do 12 osób. W uzasadnionych wypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o dwoje.
 4. W miarę możliwości należy unikać rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
  nad uczniami. Należy zadbać o to, aby do grupy byli przypisani ci sami opiekunowie.
 5. Każda grupa uczniów przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali.
 6. Należy zadbać o to, aby sale były wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna.
 8. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  ( 3 uczniów  –  6 osobowy świetlicowy stolik, 1 uczeń-1 ławka szkolna).
 9. W sali, w której przebywać będą uczniowie, nie może być zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 10.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 12. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 13. Uczniowie , pod nadzorem nauczycieli, powinny przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły, mogą korzystać z boiska szkolnego,  placu zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
 14. Sprzęt na placu zabaw, boisku  powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany , jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 15. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 16. Poszczególne grupy uczniów nie stykają się ze sobą, obowiązują różne godziny przerw, posiłków, zajęć na świeżym powietrzu.
 17. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 18. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer)
 19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami przebywającymi w sali.
 20. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 21. W szatni uczniowie korzystają z co drugiego boksu, każda grupa  winnym czasie  zaczyna i kończy zajęcia.
 22. Wychowawcy grup korzystają z  szybkiej komunikacji z rodzicami (wykaz telefonów w Deklaracji rodziców, która znajduje się w sekretariacie szkoły).
 23. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m.
 24. Personel pomocniczy oraz kuchenny nie powinien kontaktować się z uczniami oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 25. Obecność osób trzecich w szkole zostaje ograniczona do niezbędnego minimum, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 26. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry.
 27. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej w szkole- hol główny, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2 .
 28. W zajęciach opiekuńczo-wychowawczych  mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.
 29. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 30. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 31. Na podstawie pisemnej zgody rodzica każde dziecko zostanie poddane pomiarowi temperatury przy wejściu do przestrzeni wspólnej. Nie odnotowuje się, jaką temperaturę ma dane dziecko, a jedynie sprawdza, czy jest podwyższona. Wynik powyżej 37,5 stopni C oznacza, że rodzic powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest zdrowe.
 32. Uczniowie do szkoły są   przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
 33. Jeżeli uczeń  przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.

III     Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku powinny zdezynfekować ręce, obowiązkowe są również rękawiczki ochronne oraz maseczka, zakrywająca usta i nos.
 2. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Zaleca się regularnie mycie rąk wodą z mydłem oraz  należy dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do świetlicy szkolnej, przed jedzeniem, po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
 4. Dyrektor szkoły  zapewnia sprzęt i środki, instruuje pracowników obsługi oraz monitoruje prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta, znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, przyłbice.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych powinny być wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcje przy dozownikach z płynem do dezynfekcji. Należy też zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

IV      Gastronomia

 1. Dzieci powinny korzystać z dystrybutorów wody pod nadzorem opiekuna. Zalecenia higieniczne w przypadku dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 2. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w szkole, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzone zostają zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników (środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów). Szczególną uwagę należy zwracać na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 3. Posiłki powinny być spożywane w miejscach do tego przeznaczonych.
 4. Wprowadza się zmianowe wydawanie posiłków oraz obowiązkowe czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 stopni C lub je wyparzać.
 5. Posiłki dostarczane przez firmę cateringową do tej pory były przywożone w pojemnikach zbiorczych, rozkładane w szkole na talerze i zapewnione zostały sztućce i naczynia, to taki sposób podawania posiłków może być kontynuowany, pod warunkiem, że naczynia i sztućce wielorazowego użytku stosowane w danej placówce będą myte zgodnie z zaleceniem wskazanym powyżej.

V    Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

 1. Do pracy mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 2. O ile to możliwe w pracę z dziećmi nie powinny być zaangażowane osoby powyżej 60 lat lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 3. W szkole wyznacza się pomieszczenie, wyposażone m. in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w razie zdiagnozowania objawów chorobowych. Izolatka zostaje wyznaczona w gabinecie pedagoga na parterze.
 4. W widocznym miejscu umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych itp.
 5. Procedura postępowania na wypadek zarażenia koronawirusem:
 6. W przypadku niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 7. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: www.gis.gov.pl a także obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 10. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i wydać zalecenie, aby zastosowały się do wytycznych GIS, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 12. Wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom. Każdy pracownik szkoły oraz ajent, prowadzący stołówkę, zapoznanie się z niniejszą procedurą. Rodzice informowani są poprzez zamieszczenie procedury na stronie internetowej szkoły.