Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie

Pismo w pdf

Sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy oraz rozwagi i spokoju.
Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, o rozmowę z dziećmi  w sprawie  koniecznych zasad higieny, rezygnacji z towarzyskich spotkań i zabaw w parku, na placu zabaw, itp..

 Nauczycieli proszę o współpracę,  w zakresie  równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienia  możliwości psychofizycznych uczniów.

Uczniów proszę, by zawieszenia zajęć w szkole nie traktowali jako okresu ferii. Wykorzystajcie czas wolny od zajęć w szkole do samodzielnej pracy w domu. Materiały przekazane przez nauczycieli niech służą Wam do rozwijania zainteresowań, utrwalania wiedzy, przygotowania do egzaminów. Bądźcie w kontakcie z wychowawcami, nauczycielami uczącymi. Pamiętajcie o zasadach bezpiecznego korzystania z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiło  zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Zarządzeniem Dyrektora  zostaną wprowadzone zasady  jego organizacji w porozumieniu z nauczycielami oraz metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Zostanie ustalony z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.

Proponujemy formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami poprzez dziennik elektroniczny, platformę edukacyjną, telefoniczny czy e mailowy kontakt z wychowawcą.

Również podaję numer szkolnej komórki do kontaktu z dyrektorem szkoły:  605325796,
z sekretarzem szkoły: 668857089,
kierownikiem gospodarczym – kadrami: 602701559.

Sposoby realizowania kształcenia na odległość

Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), dla klas I-III platforma Eduelo.pl, Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.


Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne.

Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

Aby usprawnić korzystanie z platformy jako dyrektor wykorzystam do tego celu System Informacji Oświatowej. W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów. Proszę nauczycieli o przekazanie powyższych uprawnień, uczniom.

Ocenianie pracy ucznia

W uzgodnieniu z nauczycielami zostaną  ustalone  sposoby monitorowana i sprawdzana wiedzy ucznia oraz postępy w nauce.

Praca nauczycieli

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, np. przygotowania i przekazania materiałów uczniom w wersji papierowej.

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Zostaną  określenie zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia..

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szanowni Państwo, najważniejsze w tym wszystkim jest zdrowie, umiar i rozsądek.

Z poważaniem  
Dyrektor szkoły SP5
Małgorzata Okurowska