Opieka zdrowotna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej w szkole wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Leonida Teligi są objęci opieką higienistki szkolnej.

Godziny pracy higienistki szkolnej:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.

Rodzice i opiekunowie prawni mają prawo do wyrażenia sprzeciwu i nie wyrażenia zgody na opiekę zdrowotną w placówce. Rodzice i opiekunowie uczniów niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych muszą wyrazić pisemną zgodę na sprawowanie opieki.

Zgoda na opiekę zdrowotną (pdf)